Klusbedrijf Jeroen Lelieveld, gevestigd aan
Adlerstraat 9,2037KB Haarlem,

Jeroen Lelieveld is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Jeroen Lelieveld
Adlerstraat 9,2037KB Haarlem,
+31 641299017
info@jeroenlelieveld.nl
https//www.jeroenlelieveld.nl

Jeroen Lelieveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Klusbedrijf Jeroen Lelieveld. Hij is te bereiken via info@jeroenlelieveld.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Klusbedrijf Jeroen Lelieveld verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld wordt zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jeroenlelieveld.nl, dan verwijderen wij deze informatie uit ons systeem.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Klusbedrijf Jeroen Lelieveld verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:

Klusbedrijf Jeroen Lelieveld neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Klusbedrijf Jeroen Lelieveld gebruikt geen computerprogramma's of -systemen die dit doen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Klusbedrijf Jeroen Lelieveld bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Persoonsgegevens (Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres) > 2 jaar rekende vanaf eerste contact > Mogelijkheid voor herhaal opdrachten

Offertes > 60 dagen > Tijd dat deze geldig is met oog op prijs veranderingen.
Facturen > wettelijk bewaar termijn belastingdienst


Delen van persoonsgegevens met derden:

Klusbedrijf Jeroen Lelieveld verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Klusbedrijf Jeroen Lelieveld gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klusbedrijf Jeroen Lelieveld en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jeroenlelieveld.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Klusbedrijf Jeroen Lelieveld wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen:
De door jouw verstrekte gegevens worden in ons online beveiligd administratie programma verwerkt.
Naam en telefoonnummer kunnen op een met code beveiligde telefoon aanwezig zijn.


Klusbedrijf Jeroen Lelieveld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
info@jeroenlelieveld.nl